Vidvi

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) ma na celu przedstawienie zasad i regulacji ochrony danych osobowych przez OpenMind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bydgoska 2/8, 61-127 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000904779, posiadająca NIP: 7822898605 oraz REGON: 389116600 (dalej: OpenMind).

Określone tu zasady odnoszą się do danych osobowych przetwarzanych przez OpenMind w związku z usługami świadczonymi przez OpenMind, w tym w ramach serwisu www.vidvi.com oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z kontaktem za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz danych osobowych osób zainteresowanych newsletterem OpenMind.

Niniejsza Polityka jest zgodna z polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) przyjętą przez OpenMind.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki, a w razie pytań lub wątpliwości do bezpośredniego kontaktu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest OpenMind (dalej też: Administrator), e-mail: [email protected]

OGÓLNE ZASADY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Legalność − OpenMind dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo − OpenMind zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stałe działania w tym zakresie.
 • Prawa Jednostki − OpenMind umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ OPENMIND
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi nie są informacje na podstawie, których nie można zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

Dane, które może przetwarzać OpenMind (dalej: Dane):

 • Dane określające tożsamość – imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe – numer telefonu, adres sklepu, adres e-mail;
 • Dane eksploatacyjne – dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną jak oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny użytkownika czy informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług OpenMind;
 • Dane marketingowe – odnoszące się do udzielonej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych oraz ofert handlowych OpenMind (newsletter).

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ OPENMIND; CEL PRZETWARZANIA
Dane są przekazywane OpenMind, bezpośrednio przez osobę której dane dotyczą, podczas nawiązywania stosunków handlowych lub współpracy. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla realizacji umowy, nawiązania kontaktu lub współpracy oraz marketingu usług OpenMind.

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania danych
Zawarcie i realizacja umowy, w tym kontakt z Klientem w ramach realizacji umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)Do momentu zakończenia świadczenia usług
Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes VIDVI)Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania problemu technicznego
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usługArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes VIDVI)Do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowościArt. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)Przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych lub okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji rachunkowej
Kontakt z Klientem, w tym w celach marketingu usług VIDVIArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes VIDVI)Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Wysyłka NewsletteraArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)Do czasu wycofania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Kontakt z Klientem w celach marketingu usług partnerów VIDVIArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)Do czasu wycofania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Wyświetlanie dopasowanych treści marketingowych na podstawie danych z cookieArt. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)Do czasu wycofania zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

OpenMind może udostępniać dane osobowe swoim podwykonawcom i podmiotom, którym powierzył wykonywanie czynności technicznych, takim jak:

 1. a) upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom;
 2. b) zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe oraz archiwalne;
 3. c) zewnętrznym podmiotom dostarczającym oprogramowanie biurowe;
 4. d) zewnętrznym dostawcom usług, w tym marketingowych, informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;
 5. e) zewnętrznym dostawcą infrastruktury informatycznej, usług hostingowych, narzędzi do wysyłki. mailingu;
 6. f) Zaufanym Partnerom (załącznik nr 1) w ramach wykorzystywania oferowanych narzędzi wspierających działania marketingowe, prowadzenie statystyk.
 7.  

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy;
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Zakres wskazanych powyżej uprawnień określa RODO.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE
OpenMind może wysyłać drogą elektroniczną informacje marketingowe dotyczące OpenMind za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Osoba ta może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych klikając w link znajdujący się w treści takich komunikatów marketingowych lub kontaktując się z OpenMind bezpośrednio pod adresem: [email protected]

POLITYKA COOKIES
OpenMind wykorzystuje pliki cookies w funkcjonowaniu serwisu www.vidvi.com. Polityka plików cookies dostępna jest pod adresem www.vidvi.com/polityka-cookies.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
OpenMind nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z Zaufanych Partnerów (załącznik nr 1).

Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i zaszyfrowanej formie, tak długo jak to jest niezbędne dla celów dla jakich są one przetwarzane. W szczególności dane pozyskane w związku z działaniami marketingowymi są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.